Урок – як основна форма організації навчання

Питання для обговорення: 1. Поняття про види навчання. У чому сутність відомих вам видів навчання? 2. Що таке організаційні форми навчання? 3. Які основні форми організації навчання склалися у історії розвитку школи?

4. Якими особливостями характеризується класно-урочна форма організації навчання?

5. Характеристика уроку як форми організації навчання.

6. Чим обумовлено розподілення уроків на типи? По якому критерію здійснюється класифікація уроків?

Запис до педагогічного словника (виконується дома): вид навчання, пояснювально-ілюстративне навчання, проблемне навчання, програмоване навчання, індивідуальна форма організації навчання, фронтальна форма організації навчання, групова форма організації навчання, урок, структура уроку.
Письмова робота: Тест 2.1. Форма організації взаємонавчання в зарубіжній педагогіці найбільш відома як: 1. Белл-ланкастерська система. 2. Мангеймська система Урок – як основна форма організації навчання.

3. План Трампа.

4. Класно-урочна система навчання.

5. Батавська система навчання.

Тест 2.2. Для проблемного навчання властиве те, що:

1. Учні засвоюють знання у готовому вигляді, без розкриття шляхів доказу їх вірності.

2. Навчальний матеріал вивчається поелементно в логічній послідовності.

3. Навчання спрямовано на самостійний пошук учнями нових понять і способів дій.

4. Воно дозволяє в стислі строки у концентрованому вигляді озброїти учнів знаннями основ наук.

5. Правильної відповіді немає.

Тест 2.3.Розподіл дітей на сильних, середніх і слабких відповідно до їх здібностей і успішності складає сутність такої системи навчання:

1. Батавської.

2. Мангеймської.

3. Бригадно-лабораторної.

4. Індивідуально-групової.

5. Проектної.

Тест 2.4. Закон асоціацій, відповідно до якого повторення і Урок – як основна форма організації навчання запам’ятовування матеріалу вважаються важливими умовами засвоєння, складає сутність:

1. Традиційного навчання.

2. Проблемного навчання.

3. Програмованого навчання.

4. Розвиваючого навчання.

5. Модульного навчання.

Тест 2.5. Найменш ефективно для формування практичних умінь і навичок:

1. Пояснювально-ілюстративне навчання.

2. Проблемне навчання.

3. Програмоване навчання.

4. Догматичне навчання.

5. Модульне навчання.

Тест 2.6. Що з переліченого не відноситься до основних вимог до уроку?

1. Дидактичні вимоги.

2. Виховні вимоги.

3. Розвиваючі вимоги.

4. Гігієнічні вимоги.

5. Економічні вимоги.

Тест 2.7. Програмоване навчання ґрунтується на:

1. Кібернетичному підході.

2. Діяльнісному підході.

3. Особистісному підході.

4. Системному підході.

5. Діалектичному підході.

Тест 2.8. Який етап у проблемному навчанні зайвий?

1. Створення проблемної ситуації.

2. Формулювання проблеми.

3. Шляхи вирішення проблеми.

4. Висунення гіпотези.

5. Контроль за вирішенням проблеми.

Тест 2.9. За якою основною Урок – як основна форма організації навчання ознакою можна визначити тип уроку?

1. За дидактичною вимогою.

2. За розміщенням елементів уроку.

3. За кількістю часу, що відводиться на вивчення навчального матеріалу.

4. Наявністю навчального матеріалу.

5. За особливостями діяльності вчителя.

Тест 2.10.Укажіть, яке твердження не відноситься до основних ознак класно-урочної системи.1. Чіткий регламент навчальної роботи: початок і кінець навчального року, поділ на навчальні чверті, проведення занять за встановленим розкладом.

2. Постійний склад учнів: за віком, рівнем підготовки.

3. Єдиний зміст освіти: навчальний план, навчальні програми, підручники.

4. Пристосування темпу навчальної роботи до можливостей кожного учня.

5. Ведуча роль вчителя у навчальному процесі.

Практичне завдання: Обов’язковий рівень (звіт з виконання письмовий): 1. Встановіть відповідність між діяльністю вчителя Урок – як основна форма організації навчання та учня у рамках різних видів навчання:

Діяльність вчителя Діяльність учнів
Пояснювально-ілюстративне навчання
1. Інформує про нові знання, дає пояснення 1.
2. 2. Усвідомлює навчальний матеріал
3. Організує узагальнення 3.
4. 4. Повторює та закріплює вивчений матеріал
5. Організує використання отриманих знань на практиці 5.
Проблемне навчання
1. 1. Усвідомлює протиріччя у запропонованих ситуаціях
2. Організує міркування над проблемою 2.
3. 3. Висуває гіпотезу та обговорює її
4. Організує перевірку гіпотези 4.
Програмоване (алгоритмізоване) навчання
1. 1. Сприймає інформацію
2. Пояснює першу частину матеріалу (1 крок) та дії, пов’язані з ним 2.
3. 3. Відповідає на контрольні питання
4. Якщо відповідь вірна, переходить до 2 кроку. Якщо ні – повертається до 1 кроку. 4.

Індивідуальна робота 1. Розробити план-конспект уроку за схемою «План конспект залікового уроку Урок – як основна форма організації навчання».

План конспект залікового уроку

Предмет

Клас

Тема уроку

Мета уроку

Завдання уроку

Тип уроку

Обладнання

Література

!!! Презентація фрагменту уроку географії ( до 10 хвилин)


documentakdwfkb.html
documentakdwmuj.html
documentakdwuer.html
documentakdxboz.html
documentakdxizh.html
Документ Урок – як основна форма організації навчання